Informatie over de verwerking van uw gegevens

Conform Art. 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) zijn wij verplicht om u te informeren u over hoe uw gegevens worden verwerkt bij gebruik van onze website. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en deze privacyverklaring informeert u over de details van de verwerking van uw gegevens en over uw wettelijke rechten hieromtrent.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen voor de toekomst, in het bijzonder in geval van verdere ontwikkeling van de website, het gebruik van nieuwe technologieën of wijzigingen in de rechtsgrond of overeenkomstige jurisdictie.

Wij raden u aan de privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw te lezen en een afdruk of een kopie te bewaren voor uw eigen referentie.

Begripsbepalingen

 • "Website" of " internetaanwezigheid" verwijst hieronder naar alle pagina's van de verantwoordelijke aanbieder, te bereiken via de website https://www.holidu.nl/.
 • "Persoonlijke gegevens" verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificerende factor zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatie of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon uitdrukken. Persoonlijke gegevens omvatten daarom onder meer de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van een persoon, maar eventueel ook gegevens met betrekking tot voorkeuren, hobby's en lidmaatschappen.
 • "Verwerking" verwijst naar alle handelingen of reeksen handelingen met betrekking tot persoonlijke gegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, rangschikken, ordenen, opslaan, aanpassen, wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, bekendmaken door middel van overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, vergelijken, koppelen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
 • "Pseudonimiseren" verwijst naar de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokken persoon kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie wordt verstrekt, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.
 • "Toestemming" verwijst hiernavolgend naar elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige intentieverklaring, in het specifieke geval in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens.
 • "Google" verwijst hiernavolgend naar de onderneming Google, gevestigd aan LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; in de Europese Unie bereikbaar met de volgende gegevens: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Werkingssfeer

Deze privacyverklaring geldt voor alle pagina's van de website https://www.holidu.nl/. De verklaring is niet van toepassing op eventuele gekoppelde websites of websites van andere aanbieders.

Verantwoordelijke aanbieder

De verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring valt onder de verantwoordelijkheid van:

Holidu GmbH

Riesstraße 24

80992 München

service@holidu.com

Tel.: +49 (0) 89 / 215571429

Vragen over gegevensbescherming

Mocht u vragen over gegevensbescherming door onze onderneming of onze website, dan kunt u contact opnemen met onze speciale privacyfunctionaris:

PROLIANCE GmbH
www.datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 München
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Veiligheid

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, misbruik, verlies en andere externe inbreuk. Hiertoe toetsen we regelmatig onze veiligheidsmaatregelen en we passen deze aan op basis van de meest actuele technologische ontwikkelingen.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u tegen ons kunt doen gelden:

 • Recht op informatie (Art. 15 AVG),
 • Recht op rectificatie (Art. 16 AVG) of verwijdering (Art. 17 AVG),
 • Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG),

· Recht op bezwaar tegen de verwerking (Art. 21 AVG),

 • Recht op intrekking van uw toestemming (Art. 7, lid 3 AVG),

· Recht om de gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare, machine-leesbare indeling (" Overdraagbaarheid van gegevens") ten einde de gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke partij conform de voorwaarden van artikel 20, lid 1, onder punt a, b AVG (Art. 20 AVG) .

U kunt aanspraak maken op uw rechten door opdracht daartoe te sturen gericht aan de in het gedeelte "Verantwoordelijke aanbieder" genoemde contactgegevens of naar de door ons benoemde privacyfunctionaris.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons (Art. 77 AVG).

Gebruik van de website, toegangsgegevens

U kunt onze website in principe gebruiken zonder dat dit openbaarmaking van uw identiteit ten gevolge heeft. Bij het oproepen van de afzonderlijke pagina's van de website in deze context, worden alleen toegangsgegevens naar onze webspace-aanbieder gestuurd, zodat de website aan u kan worden getoond. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

• Browsertype/browserversie

• Gebruikt besturingssysteem

• Taal en versie van de browsersoftware

• Hostnaam van het verbindende eindapparaat

• IP-adres

• Website waarvan het verzoek afkomstig is

• Inhoud van het verzoek (concrete pagina)

• Datum en tijdstip van het serververzoek

• Toegangsstatus/HTTP-statuscode

• Doorverwijzende URL (de hieraan voorafgaand bezochte pagina)

• Hoeveelheid verzonden gegevens

• Tijdzone-verschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)

De tijdelijke verwerking van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de weergave van de website op uw computer technisch mogelijk te maken. Uw IP-adres dient daartoe te worden verwerkt voor de duur van de sessie. De IP-adressen worden hiervoor echter direct ingekort en daardoor gepseudonimiseerd. Rechtsgrond voor deze verwerking is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG.

De toegangsgegevens worden niet gebruikt om afzonderlijke gebruikers te identificeren en worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De toegangsgegevens worden gewist als deze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel van de verwerking. In het geval van registratie van uw gegevens voor het beschikbaar maken van de website worden de gegevens gewist wanneer u het bezoek aan de website beëindigt.

IP-adressen worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt ook binnen deze context niet plaats. De gegevens worden in principe na uiterlijk dertig dagen gewist, maar in uitzonderingsgevallen is aanvullende verwerking mogelijk. In dergelijke gevallen wordt het IP-adres verwijderd of onherkenbaar gemaakt, zodat dit niet kan worden herleid naar de verzoekende client.

De registratie van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en de verwerking van de gegevens in logbestanden, is absoluut noodzakelijk voor het gebruik van de website. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). Bij onderbouwde bezwaren zullen wij de feiten onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen. Maar mogelijk zijn er dwingende redenen waar wij ons aan moeten houden en op basis waarvan wij de verwerking voortzetten. Deze zullen wij dan aan u kenbaar maken.

Cookies

Via de eerder genoemde toegangsgegevens worden bij gebruik van de website zogenoemde cookies opgeslagen in de internetbrowser van het door u gebruikte eindapparaat. Het gaat hierbij om kleine tekstbestanden met een cijferreeks die lokaal in het cachegeheugen van de gebruikte browser worden opgeslagen. Cookies worden geen onderdeel van het pc-systeem en kunnen geen programma's uitvoeren. Ze zijn bedoeld om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Het gebruik van cookies kan technisch noodzakelijk zijn of plaatsvinden voor andere doeleinden (bijv. analyse/evaluatie van websitegebruik).

A) Technisch noodzakelijke cookies

Bepaalde elementen van onze website vereisen dat de opvragende browser ook na het wisselen van pagina kan worden geïdentificeerd. Via de cookies worden daarbij de volgende gegevens verwerkt:

• Taalinstellingen

• Aanmeldgegevens

De gebruikersgegevens die via de technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt voor het maken van gebruikersprofielen. Wij maken ook gebruik van zogenoemde "sessiecookies". Deze slaan een sessie-ID op waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan een gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Sessiecookies zijn nodig om de website optimaal te kunnen gebruiken. Deze zijn met name handig omdat we op deze manier het gebruikte eindapparaat kunnen herkennen als u onze website hernieuwd bezoekt. Wij gebruiken dergelijke cookies zodat we u, indien u over een account bij ons beschikt, bij het volgende bezoek aan de website kunnen herkennen; anders zou u zich bij elk bezoek weer opnieuw moeten aanmelden. Rechtsgrond voor deze verwerking is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG. Wij zetten sessiecookies in om het gebruik van de website aantrekkelijke en effectiever te maken. De sessiecookies worden gewist zodra u zich afmeldt of de browser uitschakelt.

De meeste browsers zijn vooraf zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens via cookies. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). Bij onderbouwde bezwaren zullen wij de feiten onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen. Maar mogelijk zijn er dwingende redenen waar wij ons aan moeten houden en op basis waarvan wij de verwerking voortzetten. Deze zullen wij dan aan u kenbaar maken.

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser dienovereenkomstig aan te passen. Reeds opgeslagen cookies kunnen altijd en op elk moment worden gewist. U kunt ook instellen om dit automatisch te doen. Als u het gebruik van cookies voor onze website uitschakelt, kan het zijn dat niet alle functies van de website volledig beschikbaar zijn.

B) Technisch niet-noodzakelijk cookies

We gebruiken voor de website ook cookies die ons in staat stellen om het surfgedrag van gebruikers te analyseren. Via deze cookies worden daarbij onder meer de volgende gegevens verwerkt:

• Ingevoerde zoektermen

• Bezoekfrequentie

• Gebruik van websitefuncties

Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website efficiënter en aantrekkelijker te maken. Rechtsgrond voor deze verwerking is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG. Technisch niet noodzakelijke cookies worden automatisch gewist na het beëindigen van een sessie.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens via cookies. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat cookies in het algemeen of selectief worden geblokkeerd of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. U kunt ook de bijbehorende informatie laten weergeven voordat u een cookie instelt. Als u uw browserinstellingen met betrekking tot het gebruik van cookies wijzigt, bijvoorbeeld door cookies uit te schakelen, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover wij cookies van externe aanbieders integreren in onze website, zullen wij u hierover hieronder apart informeren.

C) Banner met instructies over cookies

Wanneer u onze website oproept, wordt u via een infobanner geïnformeerd over het gebruik van cookies en wordt verwezen naar deze privacyverklaring. In dit kader wordt ook aangegeven hoe u via de browserinstellingen kunt voorkomen dat er cookies worden opgeslagen.

Contact met ons opnemen

Als u contact opneemt met ons bedrijf, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier op de website, worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens door ons verwerkt om uw vraag te beantwoorden.

Vragen of verzoeken die via het contactformulier op de website worden ingediend, kunnen alleen worden verwerkt wanneer u een geldig e-mailadres opgeeft. Op het moment dat u het bericht aan ons verstuurt, worden de volgende gegevens verwerkt:

• IP-adres

• Datum/tijd van registratie

Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6 , lid 1 onder punt 1, sub. f) AVG of Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. b) AVG indien contact wordt opgenomen op basis van een gesloten overeenkomst.

De persoonlijke gegevens uit het contactformulier worden uitsluitend verwerkt voor afhandeling van het contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke rechtmatige belang voor de verwerking van de gegevens. Andere persoonlijke gegevens die tijdens de verzendprocedure worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

In het kader hiervan worden dan ook geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de correspondentie. De in verband hiermee verzamelde gegevens worden, indien verwerking niet meer noodzakelijk is, verwijderd of verwerking wordt beperkt om te kunnen voldoen aan bestaande wettelijke verplichtingen ten aanzien van gegevensopslag.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor contactaanvragen. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). Een recht van bezwaar is met name van toepassing als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, door ons is aangeduid in de voorafgaande beschrijving van de functies. In een dergelijk geval kan verwerking van een verzoek niet worden voortgezet. Bij onderbouwde bezwaren zullen wij de feiten onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen. Maar mogelijk zijn er dwingende redenen waar wij ons aan moeten houden en op basis waarvan wij de verwerking voortzetten. Deze zullen wij dan aan u kenbaar maken.

Verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens voor contractuele doeleinden

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens, voor zover dit nodig is, voor het initiëren, motiveren, uitvoeren en/of beëindigen van een rechtshandeling met ons bedrijf. Rechtsgrond hiervoor is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. b) AVG.

Na het bereiken van het doel (bijv. afhandeling van een overeenkomst) worden de persoonlijke gegevens voor verdere verwerking geblokkeerd of verwijderd, tenzij wij op basis van een door u gegeven toestemming (bijv. toestemming voor verwerking van het e-mailadres voor het verzenden van elektronische reclame), een contractuele overeenkomst, wettelijke toestemming (bijv. toestemming voor het verzenden van rechtstreekse reclame) of op basis van rechtmatige belangen (bijv. opslag voor het afdwingen van claims) gerechtigd zijn deze gegevens aanvullend op te slaan en te verwerken binnen de betreffende context.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens gebeurt in zoverre, indien

· dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van rechtshandelingen met onze onderneming (bijv. overdracht van gegevens aan een aanbieder van betaaldiensten/een transportbedrijf ten einde een overeenkomst met uw persoon af te handelen), (Art. 6, lid. 1, onder punt 1, sub. b) AVG), of;

· een onderaannemer of plaatsvervangend bedrijf van wiens diensten wij uitsluitend gebruikmaken in het kader van de door u gevraagde aanbiedingen of diensten, deze gegevens nodig heeft (tenzij u uitdrukkelijk anders wordt geïnformeerd, zijn deze ondersteunende instanties alleen gerechtigd voor verwerking van de gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de aanbieding of dienst), of;

· er sprake is van een uit te voeren administratief bevel (Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. c) AVG), of;

· er sprake is van een uit te voeren gerechtelijk bevel (Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. c) AVG), of;

· wij daartoe wettelijk verplicht zijn (Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. c) AVG), of;

· verwerking noodzakelijk is om zwaarwegende belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen (Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. d) AVG), of;

· wij in het kader van rechtsvervolging bevoegd of zelfs verplicht om dergelijke gegevens over te dragen (Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG).

Afgezien van het bovenstaande worden uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier overgedragen aan andere personen, bedrijven of instanties, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. Rechtsgrond voor de verwerking is dan Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. a) AVG.

Verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens via het online boekingssysteem

Als u een boeking doet via onze online shop, dient u voor de totstandkoming van de overeenkomst en het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk uw persoonlijke gegevens op te geven, zoals uw naam, adres en e-mailadres. De informatie die verplicht is voor de afhandeling van de boeking en de overeenkomst wordt apart aangemerkt. Als u aanvullende informatie opgeeft, doet u dit op vrijwillige basis. Wij verwerken uw gegevens voor de afwikkeling van de boeking, waarbij met name de betalingsgegevens worden doorgegeven aan de door u gekozen aanbieder van betaaldiensten of aan onze huisbank. In het kader van uw boeking of boekingsaanvraag wordt de boekingsinformatie ook doorgegeven aan externe exploitanten van internetboekingsmachines (bijv. TourOnline AG, Borsigstraße 26, 73249, Wernau "DIRS 21") voor de uitvoering of voorbereiding van de overeenkomst. Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6 , lid 1 , onder punt 1, sub. b) AVG.

De in het kader van uw boeking of boekingsaanvraag verwerkte persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de betreffende exploitant van de vakantiewoning of het appartement.

Om toegang tot uw persoonlijke gegevens door onbevoegde derden te voorkomen, wordt het boekingsproces op de website versleuteld met behulp van SSL-technologie.

De gegevens die in dit verband ontstaan, worden door ons verwijderd indien opslag niet meer nodig is, of verwerking wordt beperkt als er wettelijke verplichtingen gelden met betrekking tot opslag. Op grond van verplichte commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht om uw adres, betalings- en boekingsgegevens te bewaren gedurende een periode van tien jaar. Twee jaar na beëindiging van de overeenkomst beperken wij de verwerking zodanig dat wij kunnen voldoen aan alle geldende wettelijke verplichtingen.

Commentaarfunctie en beoordelingen van accommodaties op de website

U kunt op de website commentaar achterlaten en accommodaties beoordelen.

Tijdens de invoer van dergelijke commentaren en beoordelingen, verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • E-mailadres,

· Opgegeven naam.

U bent niet verplicht om uw echte naam op te geven en u mag een pseudoniem gebruiken voor uw invoer.

Tijdens de invoer worden daarnaast de volgende gegevens verwerkt:

 • IP-adres

· Datum/tijdstip van de invoer

Wanneer uw inzending wordt gepubliceerd, zal het door u opgegeven e-mailadres niet worden gepubliceerd, alleen de door u opgegeven naam/pseudoniem. Uw inzending wordt voor publicatie niet door ons gecontroleerd. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om inzendingen te verwijderen als blijkt dat ze in strijd zijn met de wet.

Wij verwerken uw e-mailadres en uw naam/pseudoniem om te kunnen bepalen of de inzending een daadwerkelijke weergave van uw ervaring is. Verder willen wij graag contact met u opnemen als uw inzending op de website als onrechtmatig jegens ons wordt bevonden en om ons te verdedigen tegen klachten of claims die worden ingediend op basis van uw inzending.

Met dit doel verwerken wij ook uw IP-adres. Het IP-adres wordt na 1 week weer gewist. Wij verwerken uw e-mailadres zolang de vermelding op de website wordt gehandhaafd of zolang wij de vermelding moeten handhaven in het kader van een juridisch geschil.

Als wij uw gegevens verwijderen of als u dat zelf doet, verwerken wij het e-mailadres, de opgegeven naam en vrijwillig verstrekte aanvullende informatie tot het einde van de hierboven vermelde wettelijke verjaringstermijn ten behoeve van preventie en verdediging, maar beperken wij de verwerking van deze gegevens na 6 maanden.

Wij verstrekken gegevens niet aan derden, tenzij we hiertoe wettelijk of op last van overheidsinstanties verplicht zijn of indien overdracht van de gegevens noodzakelijk is om onze rechtmatige belangen te beschermen. Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking in zoverre er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG).

U kunt uw inzending op elk gewenst moment wissen. U hoeft daartoe alleen maar contact op te nemen, per e-mail of telefonisch, via de onder de paragraaf "Verantwoordelijke aanbieder" vermelde contactgegevens. Het staat u vrij om actie te ondernemen conform de paragraaf "Uw rechten", waarbij wij u vragen om dan in eerste instantie contact op te nemen met ons bedrijf in geval van klachten.

E-mailmarketing

Bestaande klanten

Wij behouden ons het recht voor om het door u tijdens het boekingsproces opgegeven e-mailadres te verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zodat wij u de volgende inhoud per e-mail kunnen toesturen tijdens of na de afwikkeling van de overeenkomst, tenzij u al bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking van uw e-mailadres:

· aanvullende interessante aanbiedingen uit ons assortiment,

· een overzicht van recreatiemogelijkheden.

Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG. Wij voeren de bovengenoemde verwerking uit ten behoeve van de klantenzorg en om aanvullende diensten aan te bieden. Wij wissen uw gegevens wanneer u het nieuwsbriefabonnement opzegt, maar uiterlijk twee jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

Wij wijzen u erop dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de ontvangst van rechtstreekse reclame zonder dat hier aanvullende kosten aan verbonden zijn anders dan verzendkosten tegen basistarief. Daarbij hebt u een algemeen recht om bezwaar te maken zonder opgaaf van redenen (Art. 21, lid 2 AVG). Klik op de afmeldlink in de nieuwsbrief of stuur uw bezwaar naar ons op onder vermelding van de contactgegevens die worden genoemd in de paragraaf "Verantwoordelijke aanbieder".

Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich abonneren op onze e-mailnieuwsbrief en via deze nieuwsbrief brengen wij u regelmatig op de hoogte van het volgende :

· Aanbiedingen uit ons assortiment.

Om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, is opgave van de volgende persoonlijke gegevens vereist:

· een geldig e-mailadres.

Aanmelding voor onze e-mail-nieuwsbrief verloopt volgens een double-opt-in-procedure. Nadat u de als verplicht aangemerkte gegevens hebt ingevoerd, sturen wij een e-mail naar het door u ingevoerde e-mailadres, waarin wij u vragen om uw inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen (door op een bevestigingslink te klikken). Zo kunnen wij ons ervan vergewissen dat u onze e-mailnieuwsbrief daadwerkelijk wenst te ontvangen. Als u gewenste ontvangst niet binnen 24 uur bevestigt, blokkeren wij de aan ons verzonden informatie en verwijderen deze automatisch na uiterlijk één maand.

Op het moment dat het abonnement wordt afgesloten, worden daarnaast de volgende gegevens verwerkt:

 • IP-adres

· Datum/tijdstip van aanmelding voor de nieuwsbrief,

· Tijdstip van uw bevestiging van de bevestigingslink

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Datum van boeking op Holidu
 • Check-out-datum
 • Aantal medepassagiers
 • Appartement-id
 • Domein

Wij verwerken uw IP-adres, het tijdstip van aanmelding voor de nieuwsbrief en het tijdstip van uw bevestiging om uw aanmelding voor de nieuwsbrief te documenteren en om misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6 , lid 1 , onder punt 1, sub. f) AVG. Wij verwerken deze gegevens voor een periode van twee jaar na beëindiging van de overeenkomst. Als de aanmelding voor de nieuwsbrief onafhankelijk van de overeenkomst plaatsvindt, verwerken wij deze gegevens tot twee jaar na beëindiging van het gebruik. Wij wissen deze gegevens als het nieuwsbriefabonnement eindigt.

Na uw bevestiging verwerken wij het e-mailadres en de naam/het pseudoniem van de betreffende ontvanger om u onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6 , lid 1 , onder punt 1, sub. a) AVG. Wij verwijderen deze gegevens wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres voor de ontvangst van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, hetzij door ons een bericht te sturen (zie de contactgegevens in de rubriek "Verantwoordelijke aanbieder/vertegenwoordiger van de aanbieder in de Europese Unie") of rechtstreeks door op de link in de nieuwsbrief te klikken om u uit te schrijven. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de herroeping wordt niet beïnvloed door de herroeping (Art. 13, lid 2, onder punt c) AVG).

Wij willen u erop wijzen dat wij uw gebruikersgedrag analyseren bij het versturen van de nieuwsbrief. Ten behoeve van deze analyse bevatten de verstuurde e-mails zogenoemde 'web beacons' of 'tracking pixels', afbeeldingsbestanden ter grootte van één pixel die zijn gekoppeld aan onze website. Ten behoeve van deze analyse koppelen wij de in paragraaf "Toegangsgegevens" en de web beacons aan uw e-mailadres en een individuele identificatie. De links in de nieuwsbrief bevatten ook deze identificatie.

Met behulp van de verzamelde gegevens maken we een gebruikersprofiel aan om de nieuwsbrief aan te passen aan uw individuele interesses. Wij leggen vast wanneer u onze nieuwsbrieven leest, welke links u in de nieuwsbrieven aanklikt en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af. Wij koppelen deze gegevens aan handelingen die u uitvoert op onze website. De gegevens worden verwerkt zolang u bent geabonneerd op de nieuwsbrief. Na afmelding verwerken wij de gegevens puur statistisch en anoniem.

Het doel hiervan is om het gebruik van de e-mailadvertenties die wij u toesturen te analyseren en te optimaliseren. Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG.

U hebt een algemeen recht om zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens met het oogmerk om u rechtstreekse reclame te sturen (Art. 21, lid 2 AVG). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dergelijke tracking door te klikken op de aparte afmeldlink in elke nieuwsbrief of door ons te informeren via de contactgegevens in de paragraaf "Verantwoordelijke aanbieder".

U kunt tracking ook voorkomen door de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard uit te schakelen. In dat geval zal de nieuwsbrief niet volledig worden weergegeven en kunt u niet alle functies gebruiken. Als u de afbeeldingen handmatig laat weergeven, wordt de bovenstaande tracking wel uitgevoerd.

E-mailmarketingservice "MailChimp"

We maken gebruik van de dienst voor e-mailmarketing "MailChimp", gevestigd aan Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS. Internet: https://mailChimp.com/; hierna: "MailChimp").

Wanneer u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, worden de gegevens die u bij de aanmelding hebt verstrekt, opgeslagen en verwerkt op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp verwerkt deze gegevens om de nieuwsbrief namens ons te versturen en gebruik te analyseren. De MailChimp nieuwsbrief bevat zogenoemde "web beacons". Dit zijn bestanden ter grootte van één pixel die bij het openen van de MailChimp server worden opgevraagd. Technische informatie, zoals de gebruikte browser, het tijdstip van de oproep van de pagina en het IP-adres, wordt verzameld als onderdeel van het opvraagproces. Deze gegevens worden verwerkt voor analyse en technische verbetering van de diensten. Verder wordt beoordeeld of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links door de lezer worden aangeklikt. Deze informatie kan in theorie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Noch wij, noch MailChimp zijn echter van plan om individuele ontvangers te controleren; de analyse van de genoemde gegevens is bedoeld om de leesgewoonten van de ontvangers te analyseren zodat we de inhoud van onze nieuwsbrief beter kunnen toespitsen en kunnen verspreiden. Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6, lid 1, onder punt 1 sub. f) AVG. Wij weten niet hoe lang MailChimp de gegevens bewaart en hebben hier geen invloed op.

U hebt een algemeen recht om zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens met het oogmerk om u rechtstreekse reclame te sturen (Art. 21, lid 2 AVG). U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen toekomstige verwerking door te klikken op de afmeldlink aan het einde van de nieuwsbrief.

De verwerking ten behoeve van de ontvangst van de nieuwsbrief en ten behoeve van statistische analyse, eindigt op hetzelfde moment. U kunt niet afzonderlijk bezwaar maken tegen verzending via MailChimp of de statistische analyse.

U kunt desgewenst ook bezwaar maken via http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (voor het gebied van de Europese Unie).

Bovendien kan MailChimp de overgedragen gegevens gebruiken voor optimalisatie en verbetering van haar eigen diensten, bijvoorbeeld voor technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief. MailChimp verwerkt de gegevens niet volgens eigen specificaties om u te benaderen met eigen reclame, noch worden de gegevens doorgegeven aan derden.

Als ontvanger van de nieuwsbrief kunt u doorverwezen worden naar de MailChimp-website, bijvoorbeeld als u de link in de nieuwsbrief gebruikt om de nieuwsbrief online te bekijken, wanneer er problemen zijn met de weergave in het e-mailprogramma. In dit verband willen wij u erop wijzen dat MailChimp op haar website gebruik kan maken van aanvullende analysediensten en cookies waarmee uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt namens MailChimp. Wij hebben geen invloed op deze verwerking.

MailChimp is gecertificeerd conform het Amerikaans-Europese programma voor gegevensbescherming " Privacy Shield" en verplicht zich daarmee de privacyrichtlijnen van de Europese Unie in acht te nemen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/ .

Werving

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf en solliciteert of hebt gesolliciteerd naar een baan in ons bedrijf. Via het onderstaande willen wij u informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met uw sollicitatie. Wij verwerken de gegevens die nodig zijn voor de online sollicitatieprocedure (naam, e-mailadres en locatie) en de gegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie hebt verstrekt om uw geschiktheid voor de functie (of andere openstaande functies in ons bedrijf) te controleren en om de sollicitatieprocedure te doorlopen.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in deze aanvraagprocedure is voornamelijk § 26 BDSG, in de versie die geldig is vanaf 25.05.2018. Deze paragraaf behelst de verwerking van de gegevens die nodig zijn in verband met het besluit om een arbeidsverhouding aan te gaan. Mochten deze gegevens nodig zijn in het kader van gerechtelijke vervolging na voltooiing van de sollicitatieprocedure, dan kunnen de gegevens worden verwerkt op basis van de vereisten van artikel 6 AVG, met name voor de bescherming van rechtmatige belangen overeenkomstig Art. 6, lid 1, onder f) AVG. Ons belang ligt dan in het stellen van of de verdediging tegen claims.

Gegevens van kandidaten en kandidaten worden in het geval van een afwijzing na 6 maanden gewist. In het geval dat u hebt ingestemd met de verdere opslag van uw persoonlijke gegevens, zullen wij uw gegevens opnemen in onze kandidatenlijst. Gegevens worden na twee jaar verwijderd. Als u in het kader van de sollicitatieprocedure voor een baan bent geaccepteerd, worden de gegevens uit het datasysteem voor kandidaten overgezet naar ons personeelsinformatiesysteem.

Voor de sollicitatieprocedure maken wij gebruik van een gespecialiseerde softwareprovider. Deze treedt voor ons op als dienstverlener en kan ook kennis nemen van uw persoonlijke gegevens in verband met onderhoud en reparatie van onze systemen. Met deze aanbieder hebben wij een zogenoemde orderbehandelingsovereenkomst gesloten, en deze waarborgt dat gegevensverwerking op een toegestane manier wordt uitgevoerd.

Uw gegevens in het kader van de sollicitatie worden na ontvangst van uw sollicitatie door de personeelsafdeling gecontroleerd. In aanmerking komende sollicitaties worden vervolgens intern doorgestuurd naar de afdelingshoofden voor de betreffende open positie. Vervolgens wordt de verdere procedure afgestemd. In principe zijn uw gegevens alleen toegankelijk voor die personen binnen het bedrijf die uw gegevens nodig hebben voor het juiste verloop van de sollicitatieprocedure.

U hebt te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG).

Een recht van bezwaar is met name van toepassing als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, door ons is aangeduid in de voorafgaande beschrijving van de functies. Bij onderbouwde bezwaren zullen wij de feiten onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen. Maar mogelijk zijn er dwingende redenen waar wij ons aan moeten houden en op basis waarvan wij de verwerking voortzetten. Deze zullen wij dan aan u kenbaar maken.

Payment Service Provider (PSP)/leveranciers van betaaldiensten

Adyen

De betaaldienstaanbieder Adyen (Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Nederland, hierna "Adyen") staat tot uw beschikking voor het uitvoeren van betalingen. Uw gegevens worden doorgegeven aan Adyen, waarna Adyen een identiteits- en kredietcontrole kan uitvoeren op basis van de door u verstrekte gegevens (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer). Details vindt u in de informatie met betrekking tot ons boekingsproces. Rechtsgrond voor de verwerking van de betalingsprocedure is Art. 6, lid1, onder punt 1, sub. b) AVG.

Adyen en wij hebben een rechtmatig belang bij de overdracht van persoonlijke gegevens van de betrokken gebruiker om een identiteits- en kredietcontrole te kunnen uitvoeren op basis van uw gegevens. Adyen en wij hebben deze gegevens nodig om informatie van kredietinstellingen te verkrijgen ten behoeve van identiteits- en kredietcontroles (Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub f) AVG). De gegevens die in dit verband ontstaan, worden door ons verwijderd indien opslag niet meer nodig is, of verwerking wordt beperkt als er wettelijke verplichtingen gelden met betrekking tot opslag.

Aanvullende informatie over het privacybeleid rond deze dienst vindt u hier: https://www.adyen.com/fallback/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Datatrans PCI Proxy

De betaaldienstaanbieder Datatrans (Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zurich, hierna "Datatrans") is ook beschikbaar voor het uitvoeren van betalingen. Uw gegevens worden doorgegeven aan Datatrans, waarna Datatrans een identiteits- en kredietcontrole kan uitvoeren op basis van de door u verstrekte gegevens (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer). Details vindt u in de informatie met betrekking tot ons boekingsproces. Rechtsgrond voor de verwerking van de betalingsprocedure is Art. 6, lid1, onder punt 1, sub. b) AVG.

De door u ingevoerde gegevens worden automatisch vervangen door zogenoemde referentienummers ("tokens"), zodat noch wij, noch de door u geboekte accommodatie op de hoogte zijn van uw betalingsgegevens, dit om een hoge mate van veiligheid te garanderen in het kader van de verwerking van betalingen. Wij weten niet hoe lang gegevens door Datatrans worden opgeslagen.

Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). Datatrans behoudt zich echter het recht voor om de gegevens van de klant te verwerken en over te dragen indien dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking of indien dit wettelijk, officieel of gerechtelijk vereist is. U kunt contact opnemen met Datatrans via https://www.datatrans.ch/de/kontakt .

Aanvullende informatie over het privacybeleid rond deze dienst vindt u hier: https://www.datatrans.ch/de/data-privacy .

Hosting

Wij maken gebruik van externe hostingdiensten om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagcapaciteit en databasediensten, beveiliging en technisch onderhoud. Daarbij worden alle gegevens verwerkt die nodig zijn voor de werking en het gebruik van onze website.

Voor de werking van deze website maken wij gebruik van externe hostingdiensten. Door gebruik te maken van externe hostingdiensten proberen wij een zo efficiënt en veilig mogelijke levering van onze website mogelijk te maken. Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG.

Het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar maken en het gebruik van de website en de verwerking van gegevens via externe webhosting, is absoluut noodzakelijk voor een optimale werking van de website. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). Bij onderbouwde bezwaren zullen wij de feiten onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen. Maar mogelijk zijn er dwingende redenen waar wij ons aan moeten houden en op basis waarvan wij de verwerking voortzetten. Deze zullen wij dan aan u kenbaar maken.

Integratie van inhoud van externe aanbieders

De website bevat inhoud van externe aanbieders, zoals video's, kaarten, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites. Bij een dergelijke integratie dient u er altijd vanuit te gaan dat de aanbieders van deze inhoud ("derde aanbieders") de IP-adressen van gebruikers registreren. Als ze namelijk niet beschikken over een IP-adres, kunnen ze de inhoud niet naar de browser van de betreffende gebruiker sturen. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud te kunnen weergeven.

Wij spannen ons tot het uiterste in om alleen inhoud van externe aanbieders te gebruiken waarbij uw IP-adres uitsluitend wordt vastgelegd ten behoeve van de levering van inhoud. Wij weten echter niet altijd of derden de IP-adressen bijvoorbeeld voor statistische doeleinden verwerken, en hebben daar ook geen invloed op. Voor zover dit ons bekend is, zullen wij u in een later stadium hierover informeren.

Sommige derde partijen kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerken.

U kunt dit voorkomen door JavaScript te blokkeren met behulp van een browserplug-in zoals 'NoScript' ( www.noscript.net)of door JavaScript in uw browser uit te schakelen. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). Hierdoor kunnen er echter beperkingen gelden voor bepaalde functies op de website.

Google Web Fonts

Wij maken gebruik van zogenoemde weblettertypen (Web Fonts) van Google om lettertypen op een uniforme manier weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de gewenste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

De browser die u gebruikt, moet daartoe verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Wij maken gebruik van Google Web Fonts om ons online aanbod op een aantrekkelijke en uniforme manier te kunnen presenteren. Dit gebruik behelst een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder punt 1, sub f) van de AVG. Wij weten niet hoe lang Google de gegevens bewaart en hebben hier geen invloed op.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking door de browserinstellingen te wijzigen, zodat de browser Web Fonts niet ondersteunt - maar dan wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). Bij onderbouwde bezwaren zullen wij de feiten onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen. Maar mogelijk zijn er dwingende redenen waar wij ons aan moeten houden en op basis waarvan wij de verwerking voortzetten. Deze zullen wij dan aan u kenbaar maken.

Voor meer informatie over Google Web Fonts gaat u naar https://developers.google.com/fonts/faq of raadpleegt u het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl .

Google Maps

Deze website maakt ook gebruik van de dienst "Google Maps" van Google om kaarten of kaartfragmenten weer te geven en stelt u zo in staat om de kaartfunctie op de website eenvoudig te gebruiken.

Door een bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden de onder het gedeelte "toegangsgegevens" genoemde gegevens doorgegeven aan Google. Dit is een onafhankelijke procedure en het maakt daarbij niet uit of u een gebruikersaccount bij Google hebt en bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent aangemeld, worden uw gegevens direct gekoppeld aan uw account. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan Google, moet u zich afmelden voordat u Google Maps activeert.

Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en verwerkt ze voor reclamedoeleinden of marktonderzoek en/of gebruikt ze om de vormgeving van de website af te stemmen op de gebruiker. Deze analyse wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet aangemeld zijn) om passende reclameaanbiedingen weer te geven en om andere gebruikers van sociale media te informeren over uw activiteiten op onze website.

Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG. De gegevens worden verwerkt om ons webaanbod aantrekkelijker weer te geven en om u aanvullende diensten te kunnen bieden. Wij weten niet hoe lang Google de gegevens bewaart en hebben hier geen invloed op.

Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking door de aanbieder van de plug-in, kunt u vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten hieromtrent en welke instelmogelijkheden u hebt ter beveiliging van uw privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl . Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en dient te werken conform de richtlijnen van het Amerikaans-Europese Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Maps raadpleegt u https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html .

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking, maar u dient zich daartoe te wenden tot Google. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser dienovereenkomstig aan te passen. Reeds opgeslagen cookies kunnen altijd en op elk moment worden gewist. U kunt ook instellen om dit automatisch te doen. Als u het gebruik van cookies voor onze website uitschakelt, kan het zijn dat niet alle functies van de website volledig beschikbaar zijn.

Diensten voor statistische, analytische en marketingdoeleinden

Wij maken gebruik van diensten van externe aanbieders voor statistische, analytische en marketingdoeleinden. Op deze manier kunnen wij u een gebruiksvriendelijke en geoptimaliseerde website te bieden. De externe aanbieders gebruiken cookies om hun diensten te controleren (zie het gedeelte "Cookies" hierboven). Persoonlijke gegevens worden niet verwerkt, tenzij hieronder anders wordt aangegeven.

Sommige van de externe aanbieders bieden de mogelijkheid om rechtstreeks bezwaar te maken tegen het gebruik van de betreffende dienst, bijvoorbeeld door het plaatsen van een opt-out-cookie.

Als u een desbetreffende opt-out-cookie activeert, zal de externe aanbieder in de toekomst geen gegevens meer verwerken met betrekking tot uw gebruiksgedrag. U kunt er ook voor kiezen om specifieke verwerking wel of niet te blokkeren door een individuele selectie van externe diensten. Als u wisselt van browser of het gebruikte eindapparaat of als u alle cookies verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door de juiste instellingen op het opt-out-platform van het Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) te selecteren via http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager.html of rechtstreeks uitschakelen via de deactivatiepagina van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ . Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). Meer informatie over op gebruik gebaseerde reclame en opt-out-mogelijkheden kunt u vinden door te klikken op de volgende link: http://www.youronlinechoices.com/nl/ .

Hieronder informeren wij u over de diensten van externe aanbieders die op dit moment op onze website worden gebruikt en over het doel en de omvang van de betreffende verwerking voor afzonderlijke gevallen en over bestaande bezwaarmogelijkheden.

Google Analytics

Om onze website optimaal af te stemmen op uw interesses, maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google. Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies" (zie de paragraaf "Cookies" hierboven), die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De via de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgedragen naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, zal Google uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, inkorten. Alleen in uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar wordt ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om uw gebruik van de websites te analyseren, rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en andere diensten met betrekking tot het gebruik van de websites en het internet aan te bieden.

Het IP-adres dat uw browser aan Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp()“. Dit betekent dat IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt, waardoor ze niet herleid kunnen worden naar personen. Voor zover de over u verzamelde gegevens naar u te herleiden zijn, wordt dit onmogelijk gemaakt en persoonlijke gegevens worden aansluitend onmiddellijk gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Via de statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen dat Google uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten moet verwerken, gelden de richtlijnen van het Amerikaans-Europese Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Rechtsgrond voor de verwerking door Google Analytics is Art. 6, lid 1 , onder punt 1, sub. f) AVG. Cookies van Google Analytics worden uiterlijk na veertien maanden gewist.

U hebt het recht om bezwaar te maken. U kunt cookies weigeren door dit aan te geven in de toepasselijke instellingen in uw browser. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Meer informatie over software van externe aanbieders vindt u hier:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html , http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Matomo (voorheen Piwik)

Wij maken gebruik van de webanalyseservice Matomo , een open source-software voor de statistische analyse van bezoekers, zodat we het gebruik van de website kunnen analyseren en regelmatig kunnen verbeteren. Aan de hand van de statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter maken.

Rechtsgrond voor de verwerking door Matomo is Art. 6, lid 1 , onder punt 1, sub. f) AVG . Matomo maakt gebruik van zogenoemde "cookies" (zie de paragraaf "Cookies"). De gegevens worden uitsluitend verwerkt op servers binnen de Europese Unie. Op deze website wordt Matomo gebruikt met de extensie "AnonymizeIP". Dit betekent dat IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt, waardoor ze niet herleid kunnen worden naar personen. Het IP-adres dat uw browser aan Matomo doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Wij weten niet hoe lang Matomo de gegevens bewaart en hebben hier geen invloed op.

Voor meer informatie van de externe aanbieder over gegevensbescherming kunt u terecht op https://matomo.org/privacy-policy/ .

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt analyse door Matomo voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en het opslaan van cookies in uw browser uit te schakelen. Dit heeft echter wel tot gevolg dat de website mogelijk niet volledig werkt. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG).

Als u verdere registratie van uw gebruiksgedrag wilt voorkomen, kunt u gebruik maken van uw recht van bezwaar door te klikken op de opt-out-knop via de volgende link: https://matomo.org/privacy-policy/ .

Hotjar

Naast de bovenstaande diensten maken wij gebruik van de analysedienst Hotjar om onze website te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken. Aanbieder van deze analysedienst is Hotjar Ltd, gevestigd op Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, +1 (855) 464-6788, david@hotjar.com)

Deze tool legt handelingen op de gemonitorde webpagina's vast in zogenoemde heatmaps. Alle gegevens worden verzameld zonder dat deze aan specifieke gebruikers kunnen worden toegewezen. We kunnen alleen volgen hoe de muis beweegt, waar op wordt geklikt en hoe ver gescrold is. Hierdoor kunnen we onze website beter en klantvriendelijker inrichten. Naast het bovenstaande worden ook de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype, informatie over de browser, het land van waaruit de website is geopend en de gewenste taal vastgelegd. Als op een website persoonlijke gegevens worden getoond, zal Hotjar deze informatie automatisch verbergen. De gegevens zijn dus niet naar u te herleiden.

Voor de analyse van uw gebruiksgedrag wordt gebruik gemaakt van zogenoemde "cookies" (zie de paragraaf "Cookies" hierboven), die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door de "tracking code" en "cookie" gegenereerde informatie over uw bezoek aan onze website wordt overgebracht naar de Hotjar-servers en daar opgeslagen. Via de tracking code wordt informatie over uw eindapparaat verzameld, zoals het IP-adres, het apparaattype en browserinformatie, de geografische locatie (alleen land), de voorkeurstaal voor de weergave van onze website, bezochte pagina's, de datum en het tijdstip waarop de website werd bezocht. Hotjar verkort uw IP-adres voordat dit verder wordt verwerkt. Voor zover de over u verzamelde gegevens naar u te herleiden zijn, wordt dit onmogelijk gemaakt en persoonlijke gegevens worden aansluitend onmiddellijk gewist.

Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten op te stellen over gebruik en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en de internetbeoordeling van de website te leveren. Hotjar maakt ook gebruik van diensten van externe aanbieders als Google Analytics en Optimizely om diensten te verlenen. Deze externe partijen kunnen informatie opslaan die uw browser stuurt wanneer u de site bezoekt, zoals cookies of IP-verzoeken. Voor meer informatie over hoe Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken, verwijzen wij u naar hun respectievelijke privacyverklaringen.

Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6 , lid 1 , onder punt 1, sub. f) AVG. De cookies die Hotjar gebruikt, hebben een verschillende opslagduur. Sommige blijven tot 365 dagen bewaard, andere worden alleen opgeslagen gedurende het huidige bezoek. Meer informatie en een overzicht van de opslagduur vindt u hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information . Meer informatie over Hotjar ltd. en de tool Hotjar vindt u hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy .

U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking:

· Bijvoorbeeld door de functie Do-Not-Track in te schakelen in uw browsersoftware. Deze functie wordt ondersteund door Hotjar. Instructies over het activeren van de Do-Not-Track functie, vindt u hier: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

· U kunt ook uw browsersoftware zo instellen dat met name cookies van externe aanbieders worden verwijderd, zodat u geen advertenties meer ontvangt van externe aanbieders.

· Tot slot kunt u ook interest-based-advertising uitschakelen van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads". U kunt dit doen via de link http://www.aboutads.info/choices . Deze instelling wordt weer verwijderd zodra u uw cookies verwijdert.

· Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG).

Op gebruik gebaseerde online reclame

Facebook Custom Audiences

Verder maakt de website gebruik van de functie "Website Custom Audiences" via de zogenoemde "Facebook-pixel" van Facebook Inc. (Aanbieder is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, E-mail: impressum-support@support.facebook.com , Informatie over gegevensbescherming vindt u hier: https://www.facebook.com/privacy/explanation ; hierna: "Facebook").

Hierdoor krijgen gebruikers van de website in het kader van het bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook van deze procedure gebruik maken, interessante advertenties ("Facebook Ads") te zien. Wij willen u op deze manier dingen laten zien die u mogelijk interessant vindt zodat onze website nog aantrekkelijker voor u is.

Dankzij de gebruikte marketingtools creëert uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server. Wij hebben geen invloed op hoeveelheid gegevens die door Facebook worden verzameld bij het gebruik van deze tool en de verdere verwerking daarvan. Wat we wel weten is het volgende: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook informatie dat u de betreffende website hebt bezocht via onze website of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Facebook-service geregistreerd bent, kan Facebook dit bezoek koppelen aan uw account. Ook als u niet op Facebook geregistreerd bent of niet bent aangemeld, kan de aanbieder uw IP-adres en andere identificerende factoren verzamelen en opslaan.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 , lid 1 , onder punt 1, sub. f) AVG. Wij slaan in een dergelijk geval geen persoonlijke gegevens van u op. Wij weten niet hoe lang Facebook de gegevens bewaart en hebben hier geen invloed op.

Aangemelde gebruikers hebben de mogelijkheid om de functie "Facebook Custom Audiences" uit te schakelen via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ en kunnen op die manier bezwaar maken tegen verwerking. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG).

U kunt de functie Facebook Custom Audiences op verschillende manieren blokkeren en zo uw recht op bezwaar uitoefenen:

· U kunt uw browsersoftware zo instellen dat met name cookies van externe aanbieders worden verwijderd, zodat u geen advertenties meer ontvangt van externe aanbieders.

· Tot slot kunt u ook interest-based-advertising uitschakelen van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads". U kunt dit doen via de link http://www.aboutads.info/choices . Deze instelling wordt weer verwijderd zodra u uw cookies verwijdert.

Meer informatie over de verwerking door Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook Analytics

Ten behoeve van de functie "Facebook Analytics" maken wij gebruik van de zogenoemde "Tracking-pixel" van Facebook Inc. (Aanbieder is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, E-mail: impressum-support@support.facebook.com , Informatie over gegevensbescherming vindt u hier: https://www.facebook.com/privacy/explanation ; hierna: "Facebook") om uw gebruiksgedrag te volgen. De door de tracking pixel-cookie verkregen informatie wordt door ons uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt, wordt door Facebook anoniem aan ons doorgegeven en de identiteit van de gebruiker is niet te herleiden. In overeenstemming met het privacybeleid van Facebook koppelt Facebook deze gegevens aan uw Facebook-account, en worden ze opgeslagen en gebruikt voor Facebooks eigen promotiedoeleinden, waaronder de overdracht van uw informatie aan de partners van Facebook. Ook als u niet op Facebook geregistreerd bent of niet bent aangemeld, kan de aanbieder uw IP-adres en andere identificerende factoren verzamelen en opslaan.

Verwerking van uw gegevens vindt hier plaats op basis van Art. 6, lid 1, sub. f) AVG. Door het inzetten van Facebook Analytics proberen wij om ons webaanbod beter te evalueren om zo ons dienstenaanbod te verbeteren. Wij slaan in een dergelijk geval geen persoonlijke gegevens van u op. Wij weten niet hoe lang Facebook de gegevens bewaart en hebben hier geen invloed op.

Aangemelde gebruikers hebben de mogelijkheid om de functie "Facebook Analytics" uit te schakelen via https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ en kunnen op die manier bezwaar maken tegen verwerking. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG).

U kunt de functie Facebook Analytics op verschillende manieren blokkeren en zo uw recht op bezwaar uitoefenen:

· U kunt uw browsersoftware zo instellen dat met name cookies van externe aanbieders worden verwijderd, zodat u geen advertenties meer ontvangt van externe aanbieders.

 • Tot slot kunt u ook interest-based-advertising uitschakelen van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads". U kunt dit doen via de link http://www.aboutads.info/choices . Deze instelling wordt weer verwijderd zodra u uw cookies verwijdert.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook kunt u de toepasselijke richtlijnen raadplegen via https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Google AdWords

De website maakt gebruik van de online reclamedienst Google AdSense van Google, waarmee aan u op uw interesses afgestemde reclame kan worden gepresenteerd. Wij willen u op deze manier dingen laten zien die u mogelijk interessant vindt zodat onze website nog aantrekkelijker voor u is. Hiervoor worden statistische gegevens over u verzameld, die door onze reclamepartners worden verwerkt. Deze advertenties zijn te herkennen aan de verwijzing "Google-advertenties" in de betreffende advertentie.

Door een bezoek aan de website ontvangt Google de informatie dat u onze website hebt bezocht. Daartoe gebruikt Google een web beacon om een cookie op uw computer in te stellen. De in het hoofdstuk "Toegangsgegevens" genoemde gegevens worden doorgegeven. Wij weten niet welke gegevens worden verzameld, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverwerking en hoe lang de gegevens worden bewaard. Uw gegevens worden overgebracht naar de VS en daar verwerkt. Als u bij uw Google-account bent aangemeld, kunnen uw gegevens hier direct aan worden gekoppeld. Als u niet wilt dat deze gegevens worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u zich eerst afmelden. Het is mogelijk dat deze gegevens worden doorgegeven aan de contractuele partners van Google, externe partijen en autoriteiten. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 , lid 1 , onder punt 1, sub. f) AVG. Wij weten niet hoe lang Google de gegevens bewaart en hebben hier geen invloed op.

Deze website toont via Google AdSense ook advertenties van externe aanbieders.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG).

U kunt plaatsing van de cookies van Google AdSense voorkomen door de volgende maatregelen te treffen:

· U kunt uw browsersoftware zo instellen dat met name cookies van externe aanbieders worden verwijderd, zodat u geen advertenties meer ontvangt van externe aanbieders.

· U kunt ook de zogeheten interest-based-advertising van Google uitschakelen. U kunt dit doen via de link http://www.google.nl/ads/preferences . Deze instelling wordt weer verwijderd zodra u uw cookies verwijdert.

· Daarnaast kunt u interest-based-advertising uitschakelen van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads". U kunt dit doen via de link http://www.aboutads.info/choices . Deze instelling wordt weer verwijderd zodra u uw cookies verwijdert.

 • Tot slot kunt u het accepteren van cookies permanent uitschakelen in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome. U kunt dit doen via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin . Wij wijzen u er wel op dat u in dat geval wellicht niet alle functies volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over het doel en de omvang van de verwerking, en meer informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u hier: http://www.google.de/intl/nl/policies/technologies/ads .

Google heeft zich aangesloten bij de Amerikaans-Europese Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Google AdWords Conversion

Wij maken gebruiken van Google AdWords van Google om gebruikers op externe webpagina's met behulp van reclamemiddelen (zogenoemde Google AdWords) attent te maken op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Wij willen u op deze manier dingen laten zien die u mogelijk interessant vindt zodat onze website nog aantrekkelijker voor u is, maar ook om tot een eerlijke berekening van reclamekosten te komen.

Deze reclamemedia worden door Google geleverd via een zogenoemde "Ad Server". Voor dit doel gebruiken wij Ad Server Cookies en deze kunnen gebruikt worden om bepaalde parameters te meten, zoals de weergave van advertenties of het aantal klikken van gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, plaatst Google AdWords een cookie op uw pc. Deze cookies verliezen meestal na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Analysewaarden die voor deze cookie worden opgeslagen, omvatten meestal de unieke cookie-ID, het aantal advertentie-weergaven per plaatsing (frequentie), de laatste weergave (relevant voor post-view conversion) en opt-out-informatie (instelling dat de gebruiker niet langer benaderd wenst te worden).

Aan de hand van deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als de gebruiker bepaalde pagina's van een klantwebsite met AdWords bezoekt en de op zijn of haar pc opgeslagen cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgeleid. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen daardoor niet worden herleid via de websites van AdWords-klanten. Wij verwerken zelf geen persoonlijke gegevens via de bovengenoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen alleen statistische analyses van Google. Op basis van deze analyses kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen het meest effectief zijn. Wij ontvangen geen aanvullende gegevens over het gebruik van de reclamemedia en wij kunnen gebruikers niet identificeren op basis van deze gegevens.

Dankzij de gebruikte marketingtools creëert uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op hoeveelheid gegevens die door Google worden verzameld bij het gebruik van deze tool en de verdere verwerking daarvan. Wat we wel weten is het volgende: Door de integratie van Google AdWords ontvangt Google informatie dat u de betreffende website-onderdeel hebt bezocht via onze website of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst geregistreerd bent, kan Google dit bezoek koppelen aan uw account. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet bent aangemeld, kan de aanbieder uw IP-adres verzamelen en opslaan. Google verwerkt de gegevens ook in de Verenigde Staten en dient te werken conform de richtlijnen van het Amerikaans-Europese Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 , lid 1 , onder punt 1, sub. f) AVG. Wij weten niet hoe lang Google de gegevens bewaart en hebben hier geen invloed op.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG).

U kunt deelname aan deze tracking-methode op verschillende manieren verhinderen:

· U kunt uw browsersoftware zo instellen dat met name cookies van externe aanbieders worden verwijderd, zodat u geen advertenties meer ontvangt van externe aanbieders.

· U kunt plaatsing van cookies voor conversion-tracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleads.com" worden geblokkeerd. U kunt dit doen via de link https://www.google.nl/settings/ads. Deze instelling wordt weer verwijderd zodra u uw cookies verwijdert.

· Daarnaast kunt u interest-based-advertising uitschakelen van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads". U kunt dit doen via de link http://www.aboutads.info/choices. Deze instelling wordt weer verwijderd zodra u uw cookies verwijdert.

 • Tot slot kunt u het accepteren van cookies permanent uitschakelen in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome. U kunt dit doen via de link http://www.google.nl/settings/ads/plugin. Wij wijzen u er wel op dat u in dat geval wellicht niet alle functies volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over de gegevensbeveiliging bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/nl.html . U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org.

Google Remarketing

Naast AdWords Conversion maken wij ook gebruik van de toepassing Google Remarketing van Google. Remarketing omvat een procedure waarbij wij u hernieuwd aanspreken. Via deze toepassing wordt mogelijk gemaakt dat onze advertenties na een bezoek aan onze website ook op andere door u bezochte internetpagina's worden getoond. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen. Deze worden door Google gebruikt om uw surfgedrag vast te leggen en te analyseren als u verschillende websites bezoekt. Zo kan Google bepalen wanneer uw vorige bezoek aan onze website was. Volgens eigen verklaringen van Google worden de in het kader van Remarketing verzamelde gegevens niet gecombineerd met uw persoonlijke gegevens die door Google verwerkt worden. Google geeft aan pseudonimisering van gegevens toe te passen bij Remarketing.

Rechtsgrond voor de verwerking is Art. 6, lid 1, onder punt 1, sub. f) AVG. Wij weten niet hoe lang Google de gegevens bewaart en hebben hier geen invloed op.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). U kunt deelname aan deze tracking-methode op verschillende manieren verhinderen:

· U kunt uw browsersoftware zo instellen dat met name cookies van externe aanbieders worden verwijderd, zodat u geen advertenties meer ontvangt van externe aanbieders.

· U kunt plaatsing van cookies voor conversion-tracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleads.com" worden geblokkeerd. U kunt dit doen via de link https://www.google.de/settings/ads . Deze instelling wordt weer verwijderd zodra u uw cookies verwijdert.

· Daarnaast kunt u interest-based-advertising uitschakelen van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads". U kunt dit doen via de link http://www.aboutads.info/choices . Deze instelling wordt weer verwijderd zodra u uw cookies verwijdert.

· Tot slot kunt u het accepteren van cookies permanent uitschakelen in de browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome. U kunt dit doen via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin .

Intent Media

Op onze website is de dienst Intent Media, geleverd door Intent Media Inc., Privacy Department, 315 Hudson Street, 9e verdieping, New York, NY 10013, VS geïntegreerd waarmee op interesse gebaseerde aanbiedingen en advertenties aan bezoekers van onze website worden getoond.

Intent Media verzamelt persoonlijke gegevens over het gebruiksgedrag van bezoekers van onze website, zoals het type browser, de gebruikte internetprovider, het IP-adres, de datum en het tijdstip van toegang en het aantal klikken. Meer informatie vindt u (in het Engels) op http://intentmedia.com/privacy-policy/. Rechtsgrond voor de samenwerking met Intent Media is Art. 6, lid 1 , onder punt 1, sub. f) AVG . Wij weten niet hoe lang Intent Media de gegevens bewaart en hebben hier geen invloed op.

Intent Media is gecertificeerd conform het Amerikaans-Europese programma voor gegevensbescherming " Privacy Shield" en verplicht zich daarmee de privacyrichtlijnen van de Europese Unie in acht te nemen. Meer informatie over de gegevensbescherming door Intent Media vindt u hier: https://intentmedia.com/privacy-policy/

Als u niet wilt deelnemen aan de dienst van Intent Media Inc., kunt u zich afmelden voor toekomstige verwerking door te klikken op de hyperlink http://intentmedia.com/opt-out/ . Vervolgens kunt u een opt-out-cookie plaatsen door te klikken op de hyperlink op de opt-out-informatiepagina van Intent Media Inc. die wordt geopend.

U kunt ook het gebruik van cookies door externe aanbieders uitschakelen op de deactivatiepagina van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ , of youronlinechoices.eu. Daar leest u verdere informatie over hoe u een opt-out kunt implementeren.

Bing Ads

Op onze website gebruiken we de conversie- en tracking-tool Bing Ads van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, "Microsoft").

Microsoft plaatst een cookie op de computer van de gebruiker om het gebruik van ons online aanbod te kunnen analyseren. Voorwaarde hiervoor is dat de gebruiker op onze website terecht is gekomen via een advertentie van Microsoft Bing Ads. Microsoft en wij kunnen dus herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze online service is doorgeleid en op een vooraf bepaalde doelpagina terecht is gekomen. We krijg alleen het totale aantal gebruikers te zien die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens zijn doorgestuurd naar de doelpagina (conversies). Er worden geen IP-adressen opgeslagen.

Dankzij de gebruikte marketingtools creëert uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Microsoft. Wij weten niet hoeveel gegevens worden verzameld als gevolg van het gebruik van Bing Ads en hoe deze verder worden verwerkt, en wij hebben hier ook geen invloed op. Microsoft heeft zich aangesloten bij het Amerikaans-Europese Privacy Shield, Https://www.privacy-stabid.gov/eu-us-frammworks , en biedt daarmee de garantie dat Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 , lid 1 , onder punt 1, sub. f) AVG . Wij weten niet hoe lang Microsoft de gegevens bewaart en hebben hier geen invloed op. Meer informatie over de gegevensbeveiliging bij Microsoft vindt u hier: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement .

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). U kunt op verschillende manieren bezwaar maken tegen de verwerking:

· U kunt ook uw browsersoftware zo instellen dat met name cookies van externe aanbieders worden verwijderd, zodat u geen advertenties meer ontvangt van externe aanbieders.

 • Tot slot kunt u ook interest-based-advertising uitschakelen van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads". U kunt dit doen via de link http://www.aboutads.info/choices . Deze instelling wordt weer verwijderd zodra u uw cookies verwijdert.

Plug-ins van sociale netwerken

Op onze website zijn plug-ins van sociale netwerken geïntegreerd. Deze worden door de volgende aanbieders ter beschikking gesteld:

· Facebook ( aanbieder is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, E-mail: impressum-support@support.facebook.com , Informatie over gegevensbescherming vindt u hier: https://www.facebook.com/privacy/explanation ; http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo . Facebook heeft zich aangesloten bij het Amerikaans-Europese Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ; hierna: "Facebook");

· Instagram (aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS (informatie over gegevensbescherming: https://help.instagram.com/155833707900388 );

· Twitter (aanbieder is Twitter Inc. , 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS ( https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangesloten bij de Amerikaans-Europese Privacy Shield, https://www.privacy-prod.gov/eu-us-framework) );

· Github Inc., 88 Colin P Kelly Jr St, San Francisco, CA 94107, VS ( https://help.github.com/articles/github-privacy-statement/ ). Github heeft zich aangesloten bij de Amerikaans-Europese Privacy Shield, https://www.privacy-stabid.gov/eu-us-framework ).

De plug-ins zijn op onze website te herkennen door het bovengenoemde lettertype of door de kleine gestileerde pictogrammen.

Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en dit activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende website van onze online dienst hebt opgeroepen. Daarnaast worden de onder het gedeelte "toegangsgegevens" genoemde gegevens doorgegeven.

In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres onmiddellijk na het verzamelen anoniem gemaakt, volgens de informatie van betreffende aanbieders in Duitsland. Door het activeren van de plug-in worden persoonlijke gegevens van u naar de betreffende aanbieder van de plug-in verzonden en daar verwerkt (in het geval van Amerikaanse providers vindt verwerking plaats in de VS). Omdat de aanbieder van de plug-in gegevens met name via cookies verzamelt, raden wij u aan om alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op de grijze toets klikt.

Wij weten niet welke gegevens worden verzameld en hoe ze worden verwerkt, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverwerking, wat het doel van de verwerking is en hoe lang de gegevens worden bewaard. Ook weten wij niet hoe en in hoeverre verzamelde gegevens worden verwijderd door de aanbieder van de plug-in.

De aanbieder van de plug-in slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en verwerkt ze voor reclamedoeleinden of marktonderzoek en/of gebruikt ze om de vormgeving van de website af te stemmen op de gebruiker. Deze analyse wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet aangemeld zijn) om passende reclameaanbiedingen weer te geven en om andere gebruikers van sociale media te informeren over uw activiteiten op onze website.

Rechtsgrond voor de verwerking door de aanbieders van plug-ins is Art. 6, lid 1 , onder punt 1, sub. f) AVG. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om met sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van gebruikersprofielen, maar u dient zich daartoe te wenden tot de aanbieder van de betreffende plug-in. Uw recht op bezwaar bestaat om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, en ook als de verwerking dient om uw belangen, rechten en vrijheden te doen gelden en uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims (Art. 21, lid. 1 AVG). U kunt de vorming van gebruikersprofielen bovendien op verschillende manieren voorkomen en daarmee gebruikmaken van uw recht om bezwaar te maken:

· U kunt uw browsersoftware zo instellen dat met name cookies van externe aanbieders worden verwijderd, zodat u geen advertenties meer ontvangt van externe aanbieders.

 • Tot slot kunt u ook interest-based-advertising uitschakelen van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads". U kunt dit doen via de link http://www.aboutads.info/choices . Deze instelling wordt weer verwijderd zodra u uw cookies verwijdert.

Gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account hebt bij de aanbieder van de plug-in en daar bent aangemeld. Als u zich hebt aangemeld bij de aanbieder van de plug-in, worden uw door ons verzamelde gegevens direct gekoppeld aan uw bestaande account bij de aanbieder van de plug-in. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld de pagina linkt, slaat de aanbieder van de plug-in deze gegevens ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze dan publiekelijk met uw contacten.

Wij raden u aan om regelmatig uit te loggen of af te melden nadat u gebruik hebt gemaakt van een sociaal netwerk, maar met name om dit te doen vóórdat u de knop activeert, omdat u zo voorkomt dat de aanbieder van de plug-in gegevens koppelt aan uw profiel.